ΓΕΝΙΚΑ

Ο εσωτερικός κανονισμός του Γυμνασίου υπαγορεύεται από τις παρακάτω αναγκαιότητες: 1) της ασφάλειας και της ακεραιότητας των μαθητών και των καθηγητών 2) της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου 3) της διατήρησης του σχολικού κτιρίου σε άριστη κατάσταση για τους τωρινούς και μελλοντικούς χρήστες 4) της δημιουργίας μιας ατμόσφαιρας που θα επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να εργάζονται παραγωγικά και να επιτελούν τους ρόλους τους και 5) της εμπέδωσης ενδεδειγμένων συμπεριφορών και νοοτροπιών που θα μας συνοδεύουν και στη ενήλικη ζωή μας μετά το πέρας της σχολικής μας ζωής.

1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι μαθητές και καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο εγκαίρως πριν χτυπήσει το κουδούνι. Οι μαθητές παραμένουν στον προαύλιο χώρο υπό την επιτήρηση των καθηγητών εκτός αν ο καιρός δεν το επιτρέπει , οπότε παραμένουν στους διαδρόμους. Η πρωινή προσευχή γίνεται στην επάνω αυλή τηρώντας την αρμόζουσα τάξη και συμπεριφορά και τυχόν ανακοινώσεις γίνονται μετά το πέρας της προσευχής.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κάθε μαθητής φροντίζει για την καθαριότητα και την τάξη εντός των αιθουσών. Φροντίζει να διατηρεί καθαρό το θρανίο του και σε καλή κατάσταση όλο τον εξοπλισμό της αίθουσας. Χρησιμοποιούμε τους κάδους και αερίζουμε το χώρο στα διαλείμματα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός των αιθουσών είναι ευθύνη όλων και θα χρησιμοποιείται με την άδεια και την παρουσία καθηγητή. Κάθε βλάβη που προκαλείται από αμέλεια ή εσκεμμένη ενέργεια θα βαρύνει τον υπεύθυνο.

Η είσοδος σε εργαστήρια και αίθουσες ειδικής χρήσης (πχ βιβλιοθήκη) γίνεται με την παρουσία καθηγητή και η παραμονή σε αυτές τελεί υπό την επίβλεψη του καθηγητή. Στο χώρο του γυμναστηρίου οι μαθητές θα βρίσκονται όταν έχουν γυμναστική και η χρήση των οργάνων της γυμναστικής θα γίνεται ανάλογα με τις συστάσεις του καθηγητή τους και με την επίβλεψή του.

Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο γυμναστήριο οι μαθητές επιδεικνύουν προσοχή και ακολουθούν τις συστάσεις των διδασκόντων. Πριν την αποχώρηση τους ο χώρος θα αποκαθίσταται με τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών.

Η τήρηση της ησυχίας μέσα στην τάξη , ο σεβασμός στη διαδικασία του μαθήματος και στο δικαίωμα των μαθητών να επωφεληθούν από το σχολικό θεσμό και βέβαια ο σεβασμός προς τους διδάσκοντες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και πρέπει να δια- σφαλίζεται με τη συνεργασία όλων ( καθηγητών, μαθητών , γονέων) .Γι αυτό η επαφή και η συζήτηση για θέματα συμπεριφοράς είναι απαραίτητη και πρέπει να έχει τη στήριξη όλων , εφόσον ζητηθεί. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους στη γνώση, καθώς και το δικαίωμα και την υποχρέωση των καθηγητών να διδάξουν. Οι διδάσκοντες έχουν ρητά διατυπωμένους τρόπους και συγκεκριμένες μεθόδους να επιβάλλουν την τήρηση της τάξης και έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν κάθε νόμιμο μέσο προς όφελος των μαθητών.

Οι αίθουσες κλειδώνονται στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας από τον διδάσκοντα για το διάλειμμα και ανοίγουν μετά το τέλος του διαλείμματος για την επόμενη ώρα. Οι εφημερεύοντες δε δίνουν κλειδιά στους μαθητές στο διάλειμμα για να εισέλθουν σε αίθουσες .Οι μαθητές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους αντικειμένων και των χρημάτων τους.

Όταν είναι απαραίτητο να παραμείνουν οι μαθητές στο σχολείο μετά τη λήξη του ωραρίου λ.χ για την προετοιμασία μιας γιορτής ή για συνάντηση στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων θα παρίστανται στο χώρο τηρώντας πάντα τους κανόνες και με την επίβλεψη του καθηγητή που εποπτεύει τη διαδικασία. Η αποχώρηση τους γίνεται ασφαλώς με δική τους ευθύνη.

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η μετακίνηση μαθητών στους διαδρόμους ή η παραμονή τους εκεί γίνεται με ηρεμία και τάξη ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των εφημερευόντων.

4. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν στον προαύλιο χώρο και παραμένουν εκεί σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος. Η χρήση του κυλικείου επιτρέπεται κατά τα διαλείμματα συντεταγμένα και κανένας μαθητής δεν παραμένει εντός του κυλικείου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Απαγορεύεται να μεταφέρονται στην τάξη τρόφιμα και επιτρέπεται μόνο το νερό.

Οι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και να μην ρυπαίνουν ούτε τους διαδρόμους, ούτε τις αυλές. Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες με προσεκτικό και πολιτισμένο τρόπο ώστε να τηρείται η υγιεινή του χώρου και να διασφαλίζεται η καλή υγεία όλων. Οποιαδήποτε βλάβη υποπέσει στην αντίληψή τους αναφέρεται στη Διεύθυνση του σχολείου,

Παιχνίδια με μπάλες χωρίς άδεια καθηγητή και επίβλεψη δεν επιτρέπονται. Για κανένα λόγο οι μαθητές δεν εγκαταλείπουν το χώρο του σχολείου και δε βγαίνουν από το προαύλιο χωρίς ενημέρωση και άδεια από τη Δ/νση ή τους καθηγητές. Η αποχώρηση από το χώρο του σχολείου χωρίς ενημέρωση και άδεια από τη Δ/νση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται.

Δε χρησιμοποιούν κινητά και όταν προκύψει ανάγκη επικοινωνίας χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα του σχολείου.

5. ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Με τη λήξη των μαθημάτων οι μαθητές εγκαταλείπουν το κτήριο. Σε περίπτωση που παραμείνουν σ΄ αυτό δεν τελούν υπό την επίβλεψη και την ευθύνη των καθηγητών. Η αναμονή των λεωφορείων , δεδομένης και της ηλικίας τους , είναι στη δική τους ευθύνη. Οι γονείς που έρχονται να παραλάβουν τα παιδιά τους με Ι.Χ οφείλουν να μην παρακωλύουν τη μετακίνηση των άλλων μαθητών.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

Απαγορεύεται η χρήση του κινητού σε όλους τους χώρους του σχολείου όπως και όλων των ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Όλα τα κινητά απενεργοποιούνται μέσα στο χώρο του σχολείου. Τυχόν παραβάσεις θα επιπλήττονται προφορικά ή γραπτά και στην πρώτη επανάληψη θα παρακρατείται το κινητό και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα.

Ειδικότερα σε περίπτωση που βρεθεί κινητό σε ώρα εξετάσεων επίσημων ή ανεπίσημων (γραπτές δοκιμασίες, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις) το γραπτό θα μονογράφεται.

Αν μαθητής χρησιμοποιεί το κινητό σε οποιοδήποτε σχολικό χώρο και για οποιοδήποτε λόγο (πχ φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση) ο σύλλογος θα αποφασίζει την αντιμετώπιση του περιστατικού και την τιμωρία του μαθητή.

Όλα τα παραπάνω υπαγορεύονται από την ανάγκη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας αλλά και στην εμπέδωση μιας στάσης ζωής που να διέπεται από αυτές τις αξίες.

6β. ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ

Οι γονείς σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους ενημερώνουν το σχολείο εγκαίρως. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του απουσιολογίου.

Για κάθε ώρα μαθήματος του ημερήσιου προγράμματος μαθητές και καθηγητές προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη. Αν ο μαθητής καθυστερήσει την πρώτη ώρα του μαθήματος εισέρχεται στην αίθουσα μόνο αν πάρει άδεια από τη Δ/νση.

Αν το παιδί πρέπει να φύγει για σοβαρό λόγο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αυτό θα γίνεται κατόπιν άδειας από τη Δ/νση ή από καθηγητή και μετά την επικοινωνία με τον γονέα.

Αν ο μαθητής απαλλάσσεται από τη διδασκαλία κάποιου μαθήματος για λόγους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις παρακολουθεί άλλο μάθημα ή απασχολείται με τρόπο που θα προτείνει ο σύλλογος καθηγητών.

Μαθητές που σχολούν εκτάκτως πριν το πέρας του συνηθισμένου ωραρίου, λόγω εκτάκτων συνθηκών, εγκαταλείπουν το χώρο του σχολείου και έχουν την ευθύνη της αποχώρησής τους. Το γραφείο, ασφαλώς, είναι στη διάθεσή τους για ειδοποίηση των γονέων τους εφόσον το ζητήσουν .

Αν κάποιος μαθητής απομακρυνθεί από την τάξη με σύσταση του καθηγητή επειδή ενοχλεί, καταγράφεται στο ‘’βιβλίο καταγραφής ενεργειών υποστήριξης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου’’ και ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένα για συγκεκριμένο μαθητή ο Δ/ντής και ο σύλλογος θα αποφασίσει για την αντιμετώπιση του συμβάντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Κατά τις μέρες των σχολικών εορτών η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Όταν απουσιάζουν, το σχολείο πρέπει να ειδοποιείται και επιβαρύνονται με τις απουσίες του ωρολογίου προγράμματος εκείνης της ημέρας.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα εντός του σχολικού κτιρίου.

Κάθε βλάβη που γίνεται αντιληπτή αναφέρεται στους διδάσκοντες. Κανένας μαθητής δεν έρχεται σε επαφή με τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει μόνος του απρόοπτες καταστάσεις , προβλήματα και βλάβες στο χώρο του σχολείου, αλλά τα αναφέρει άμεσα στους καθηγητές ή στη Διεύθυνση.

Κάθε απώλεια που αντικειμένων και χρημάτων αναφέρεται στη διεύθυνση του σχολείου.

Κάθε περιστατικό εμφάνισης και παραμονής στο σχολικό χώρο ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτόν αναφέρεται στη Διεύθυνση ή στους διδάσκοντες άμεσα.

Κάθε περιστατικό που ενέχει χρήση βίας και παρενόχλησης αναφέρεται άμεσα στους καθηγητές από οποιονδήποτε το αντιληφθεί ώστε να αντιμετωπιστεί από το σχολείο με τους τρόπους που ορίζονται από ειδικές διατάξεις.

Η ενδυμασία όλων στο χώρο του σχολείου οφείλει να προσαρμόζεται στο χαρακτήρα και τους σκοπούς του σχολείου και να αντανακλά το σεβασμό στο θεσμό και στα πρόσωπα που τον υπηρετούν. Αν γίνονται διακριτικές συστάσεις που αφορούν την ενδυμασία δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας της προσωπικής έκφρασης αλλά στη συνειδητοποίηση ότι όλοι οι ρόλοι υπαγορεύουν συγκεκριμένους τρόπους παρουσίας και συμπεριφοράς ώστε να διεκπεραιώνονται με αποτελεσματικότητα.

Σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων (λ.χ. σεισμού) ακολουθούμε τις εντολές και τις πρακτικές που έχουν προταθεί και δοκιμαστεί στις προσομοιώσεις των φαινομένων που έχουν γίνει στο χώρο του σχολείου.

8. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Οι σχολικές εκδρομές και οι περίπατοι είναι αναπόσπαστο τμήμα της σχολικής ζωής και έχουν παιδαγωγικό ρόλο και χαρακτήρα. Οι μαθητές οφείλουν : 1. Να υπακούουν στις εντολές των συνοδών καθηγητών. 2. Να επιδεικνύουν την αρμόζουσα συμπεριφορά. 3. Να είναι συνεπείς στην τήρηση του προγράμματος. 4. Να μην απομακρύνονται από τον προκαθορισμένο χώρο όταν πρόκειται για περίπατο 5. Να είναι προσεκτικοί και να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα τη δική τους και των συμμαθητών τους. Γενικά να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα και το σχολείο ως σύνολο. Τέλος η εν γένει συμπεριφορά του κάθε μαθητή θα αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή του σε εκδρομές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών έχουν βαρύνουσα σημασία στην εκπαιδευτική πράξη και πρέπει να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Τα προβλήματα μεταξύ μαθητών που ανακύπτουν πρέπει να διευθετούνται με τη συνεργασία των υπευθύνων των τμημάτων , του συλλόγου, της Διεύθυνσης αλλά και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων. Αυτό θα ενδυναμώσει το ρόλο τους και θα εμπεδώσει στο μαθητή την αντίληψη ότι συνδιαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό κλίμα μέσα στο οποίο καμιά συμπεριφορά που υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα (λ.χ χειροδικίες, βωμολοχίες) δε γίνεται ανεκτή. Αντιθέτως όλοι συνεργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας που θα λειτουργεί με δημοκρατικό διάλογο και θα διακρίνεται από τον αλληλοσεβασμό, την αναγνώριση της αξίας του άλλου, την ανάληψη ευθυνών, τη συνέπεια , την άμιλλα, την αλληλεγγύη και την κοινή προσπάθεια για εξέλιξη και βελτίωση. Αυτό προϋποθέτει την ανάληψη αρμοδιοτήτων, ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των μαθητών και τη συμμετοχή τους σε ομάδες διαμεσολάβησης που θα συγκροτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Η υποβολή προτάσεων και η διεκδίκηση αιτημάτων γίνεται μέσω των μαθητικών κοινοτήτων δια των εκπροσώπων τους και η διεκδίκησή τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας εντάσεις και παράνομες πράξεις.

10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι γονείς –κηδεμόνες μοιράζονται με τους διδάσκοντες τη μέριμνα και το ενδιαφέρον για τη φοίτηση-επίδοση των μαθητών αλλά και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Έτσι η επαφή γονέων-καθηγητών δε θα πρέπει να εξαντλείται στην ενημέρωση για θέματα επίδοσης και φοίτησης (για τα οποία το σχολείο θα είναι στη διάθεσή τους) αλλά να συμπεριλαμβάνει συνεργασία και σε θέματα συμπεριφοράς όπως και ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, εφόσον το ζητήσουν οι διδάσκοντες.

Η μελέτη του κανονισμού από τους γονείς , η εξήγηση και η ανάπτυξη των προβλέψεων του στα παιδιά καθώς και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής του βοηθά το έργο όλων.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ…

Η ασφάλεια και η ευημερία μας μέσα στο χώρο του σχολείου , ο σεβασμός τόσο του χαρακτήρα όσο και των σκοπών του θεσμού του σχολείου και τέλος η αξιοπρέπεια και η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας που θα μας ακολουθεί και στην εξωσχολική ζωή μας μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας: καθηγητών, μαθητών και γονέων.

Ως εκ τούτου όλοι οφείλουμε να τηρούμε τον παραπάνω κανονισμό τον οποίο οφείλουμε να επικαιροποιούμε όταν είναι απαραίτητο εναρμονισμένοι με τις νέες ανάγκες και τα νέα δεδομένα.

Οι καθηγητές

Οι μαθητές δια των εκπροσώπων τους

Το προεδρείο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων